Warunki gwarancji

DekoracjaDomu.pl  jako sprzedawca może pośredniczyć między użytkownikiem a producentem w procesie reklamacji gwarancyjnej. Zgłoszenie reklamacyjne z tytułu gwarancji jest przyjmowane na podstawie formularza reklamacyjnego, znajdującego się w zakładce "Reklamacje" . W celu usprawnienia procesu związanego z zarejestrowaniem nowej reklamacji, prosimy o podanie w formularzu numeru zamówienia, z którego pochodzi uszkodzony produkt oraz opisanie jego usterki. Za termin rozpoczęcia procesu reklamacyjnego przyjmujemy chwilę odebrania przesyłki przez nasz magazyn serwisowy mieszczący się w Częstochowie na ul. Legionów 190/200, Park Panattoni, Hala 2.
Wadliwy produkt zostanie poddany wstępnej ekspertyzie, która ma na celu sprawdzenie czy opisywana przez Klienta usterka występuje oraz czy usterka nie nastąpiła z winy użytkownika. Termin rozpatrzenia reklamacji przez firmę Qubuss Jakub Kidawa wynosi 14 dni od chwili przyjęcia towaru. Wszystkie produkty, mające gwarancję Dekoracjadomu.pl  są wysyłane bezpośrednio do dystrybutora lub producenta danego sprzętu, jeżeli serwis producenta/dystrybutora stwierdzi, że naprawa sprzętu wymaga dodatkowych ekspertyz, bądź wymiany ciężko dostępnych części, okres rozpatrywania zgłoszenia może zostać wydłużony do 28 dni roboczych. Sposób rozpatrzenia i zakończenia reklamacji poprzez naprawę, wymianę lub zwrot kosztów zakupu należy tylko i wyłącznie do gwaranta.

Uprawnienia Klienta z tytułu gwarancji wygasają automatycznie w przypadku gdy:

  • wada powstała na skutek zwarcia instalacji elektrycznej, która nie została wywołana nieprawidłowym działaniem produktu,
  • usterka jest spowodowana nieprawidłową instalacją bądź użytkowaniem danego produktu niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi.

W przypadku, gdy korzystający z gwarancji zgłasza nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd okoliczności czym powoduje wyrządzenie gwarantowi szkody, może zostać zobowiązany do jej naprawienia. Sprzęt w takim przypadku jest odsyłany również na koszt kupującego.

Jeżeli dostarczony produkt nie będzie spełniał wymagań gwarancyjnych, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany.

Klient jest zobowiązany do archiwizacji danych znajdujących się na reklamowanych nośnikach we własnym zakresie, firma Qubuss Jakub Kidawa nie bierze odpowiedzialności za utratę danych, jak i nie gwarantuje ich odzyskania,
a ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Klauzula informacyjna – gwarancja i usługi posprzedażne

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest JAKUB KIDAWA prowadzący działalność gospodarczą pod firmą QUBUSS JAKUB KIDAWA wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Legionów 190/200, lok. Hala 2, 42-202 Częstochowa i adres do doręczeń: ul. Legionów 190/200, lok. Hala 2, 42-202 Częstochowa, NIP 9491923143, REGON 240803760, adres poczty elektronicznej: sklep@dekoracjadomu.pl, numer telefonu: + 48 500 300 762 - zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

2. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu związanego z obsługą zobowiązania gwarancyjnego i usług posprzedażnych w związku z umową zawartą na odległość zgodnie z dyspozycją Klienta na zasadach określonych przepisami rozdziału 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi gwarancji jakości oraz (art. 74 ust. 2 pkt 6) ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), do wykonania zobowiązania gwarancyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane będą przechowywane przez okres pięciu lat od zakończenia roku podatkowego w którym miało miejsce rozpatrzenie zgłoszenia.

3. Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom.

4. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

5. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić rozpoznanie zgłoszenia gwarancyjnego lub innych usług posprzedażnych.

7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania

Product added to the cartx
Product deleted from the cartx